Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

«K.E.Siolkowskiý» arş gämisi orbita çykaryldy

SalamNews
Dünýäde
roscosmos.ru

21-nji sentýabrda Gazagystanyň Baýkonur kosmodromyndan K.E.Siolkowskiý adyndaky «Soýuz MS-22» arş gämisi «Soýuz-2.1a» daşaýjy raketasy bilen Halkara kosmos stansiýasyna uçuş amala aşyrdy. Bu barada «Roskosmos» habar berýär.

Bu gezekki uçuş hem örän şowly bolup, esasy ekipažyň düzümindäki kosmonawt Sergeý Prokopiýew, TASS-yň kosmosdaky üçünji ýörite žurnalisti boljak Dmitriý Petelin we NASA-nyň kosmonawty Fransisko Rubio Halkara kosmos stansiýasyna sag-aman bardylar.

Kosmiki missiýanyň ätiýaçdaky ekipažynda Nikolaý Çub we amerikaly kosmonawt Lorel Ohara, şeýle hem Türkmenistanyň Gahrymany Oleg Kononenko bar. Bu gezekki kosmiki missiýa 188 gün, ýagny 28-nji marta çenli dowam eder. Şeýle hem bu ABŞ bilen Russiýanyň ilkinji bilelikdäki uçuşy hökmünde ýatda galar.

Gämi bilen HKS-e baran üç kosmonawty ol ýerdäki Oleg Artemiýew, Denis Matweýew we Sergeý Korsakow garşy aldy. Garşy alan kosmonawtlar 29-njy sentýabrda Ýere dolanarlar.

Uçurylan arş gämisi içki resminamalary, arassaçylyk-zyýansyzlandyryş serişdelerini we lukmançylyk enjamlaryny, ylmy esbaplary, kosmonawtlaryň şahsy zatlaryny, TASS kosmiki belgisini — jemi 120 kg golaý ýükleri hem eltip berdi.

Bu arş gämisi nazary kosmonawtikany esaslandyryjylaryň biri bolan Konstantin Siolkowskiniň hormatyna atlandyryldy. Sebäbi 17-nji sentýabrda onuň doglan gününiň 165 ýyllygy bellendi.

Iň täze habarlar