Sazlamalar

Diller

TM

Itleriň iň gowy fotosuratlary mälim edildi

SalamNews
Dünýäde
Itleriň iň gowy fotosuratlary mälim edildi

«It fotosuratlarynyň baýraklary — 2022» bäsleşiginiň ýeňijileri mälim edildi — diýip, «The Guardian» neşiri ýazýar. Bäsleşige 50 ýurtdan fotosuratçylar, fotožurnalistler gatnaşdylar. Oňa 1400-den gowrak surat hödürlendi. Geliň, bäsleşikde ýeňiji bolan suratlary bilelikde synlalyň.

«Ekşn» kategoriýasynyň ýeňijileri

1-nji orun: Surat Italiýada itleriň arasynda çeýelik boýunça geçirilen ýaryşda Françesko Junior Mura tarapyndan düşürildi.

Itleriň iň gowy fotosuratlary mälim edildi

2-nji orun: Sloweniýada Günüň dogup gelýän pursatynda türgenleşik sapagynda Kýara Koçbek tarapyndan surata düşürildi.

Itleriň iň gowy fotosuratlary mälim edildi

3-nji orun: Juliýa Hasselkuss Norwegiýada dynç alyş pursatynda düşürdi.

Itleriň iň gowy fotosuratlary mälim edildi

«Portret we peýzaž» kategoriýasynyň ýeňijileri

1-nji orun: Dalýa Fihman tarapyndan düşürilen Şweýsariýadaky halas ediş toparynyň iti bu bölümde ýeňiji bolmagy başardy. Fotosuratçy Dalýa Fihman bu suraty düşürmek üçin halas ediş toparyna goşuldy we iti surata almak üçin buzuň aşagynda gizlendi. Halas ediş toparyndan itiň ony tapmagyny haýyş etdi. Itiň Dalýa Fihmani halas etjek bolup duran pursatynda fotosuratçy surata düşürdi.

Itleriň iň gowy fotosuratlary mälim edildi

2-nji orun: Sofiýa Hatçinson tarapyndan düşürilen bu dalmatin tohum iti 2 gezek aýagyndan operasiýa geçirýär. Fotosuratçy sagalandan soň, Sofiýa Hatçinson «Leamington» şypahanasynyň çäginde owadan tebigat bilen sazlaşdyryp, dalmatin tohum itini surata düşürmegi başardy.

Itleriň iň gowy fotosuratlary mälim edildi

3-nji orun: Fotosuratçy Joann Lýu Grenlandiýanyň itiniň garda meýmiräp ýatan suratyny düşürmegi başardy.

Itleriň iň gowy fotosuratlary mälim edildi

«Itler we adamlar» kategoriýasynyň ýeňijileri

1-nji orun: Fotosuratçy Sabrina Teden bu suraty Germaniýanyň Duýsburg şäherinde düşürdi.

Itleriň iň gowy fotosuratlary mälim edildi

2-nji orun: Sarah Ebner Günüň ýaşyp gelýän çagynda itleriň eýeleri bilen oýnaýan pursatynda düşürdi.

Itleriň iň gowy fotosuratlary mälim edildi

3-nji orun: Rassel Çarters Awstraliýanyň kenarynda eýesi bilen gezelenje çykan pursatynda düşürdi.

Itleriň iň gowy fotosuratlary mälim edildi

«Studio» kategoriýasynyň ýeňijileri

1-nji orun: Fotosuratçy Su Keý tomaşaçylarda sorag döretjek, itiň özboluşly, üýtgeşik suratyny düşürdi. Bu kategoriýada suratlar studiýada alynýar.

Itleriň iň gowy fotosuratlary mälim edildi

2-nji orun: Fotosuratçy Jeýn Tomson öz Kanadadaky studiýasynda surata düşürdi.

Itleriň iň gowy fotosuratlary mälim edildi

3-nji orun: Fotosuratçy Daniel Şmid Bawariýada täze doglan güjüjegi surata düşürdi.

Itleriň iň gowy fotosuratlary mälim edildi

Iň täze habarlar