Hepdäniň ahyrynda ýurdumyzyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlary

SalamNews

7 Aprel, 2024

Ýurdumyzyň teatrlary hepdäniň ahyrynda birnäçe sahna oýunlaryny ildeşlerimize hödürleýär. Sahna ussatlarynyň gatnaşmagynda goýulýan oýunlar çeperçiligi, many-mazmuny bilen tomaşaçylara ýatdan çykmajak ruhy lezzet eçiler.  

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki teatry

05.04.2024 «Nirede sen başky söýgim» 19:00.

06.04.2024 «Giýewleriň bäsleşigi», 19:00.

07:04.2024 «Ependi ýa-da gülkünç goňşy» 19:00.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry

 05.04.2024 «Balzaminowyň öýlenişi» 19:00.

06.04.2024 «Demir aýal» 19:00.

07.04. 2024 «Sawçy hem sallahlar»19:00.

Türkmenistanyň Alp arslan adyndaky milli drama teatry

 05.04.2024 «Şadyýan sazandalar» 19:00.

05.04.2024 «Gülki sowgady» 19:00.

06.04.2024 «Näzli dildarym» 19:00.

07.04. 2024 «Lukman gelinlik» 19:00.

A.S.Puşkuin adyndaky döwlet rus drama teatry

05.04.2024 «Сестры» 19:00.

06.04.2024 «Колобок» 12:00.

06.04.2024 «Весеннее вдохновение» 19:00.

07.04.2024 «Суперзаяц» 11:00.

07.04.2024 «Суперзаяц» 13:00.

07.04.2024 «Семейная тайна» 19:00.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry

06.04.2024 «Ýaz gününiň ýagyşy» 19:00.

07.04.2024 «Ýaşlyk joşguny» 19:00.

Türkmen döwlet gurjak teatry

05.04.2024 «Towşanjygyň öýi» 17:00.

05.04.2024 «Ýartygulak» 19:00.

06.04.2024 «Alýaňak» 17:00.

06.04.2024 «Arşyn mal alan» 19:00.

07.04.2024 «Janly gurjaklar» 12:00.

07.04.2024 «Janly gurjaklar» 17:00.

07.04.2024 «Çagaly öý bazar» 19:00.

Arkadag şäheriniň Aman Gulmämedow adyndaky döwlet drama teatry

06.04.2024 «Ýagyş ýagan gijesi» sagat 19:00.

07.04.2024 «Geliň gülşeliň» 19:00.

Balkan welaýatynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatry

06.04.2024 «Gilgameş» 19:00.

07.04.2024 «Gilgameş» 19:00.

Daşoguz welaýatynyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatry

06.04.2024 «Älemgoşarly tomus» 19:00.

07.04.2024 «Gülki agşamy» 19:00.

Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatry

06.04.2024 «Täze gelin» 19:00.

07.04.2024 «Ilkinji söýgim» 19:00.

Mary welaýatynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatry

06.04.2024 «Söýgi ummanynda küreksiz» 19:00.

07.04.2024 «Garaşaryn saňa men» 19:00.

Habarlaşmak üçin:

94-09-74;

94-14-63.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews