«Ýüpekçi» HJ «Agro-Pak Türkmenistan — 2023» halkara sergisinde hemmeleriň ünsüni özünde jemledi

SalamNews

29 Noýabr, 2023

Alkogolsyz içgiler pudagynyň esasy wekillerinden biri bolan «Ýüpekçi» hojalyk jemgyýeti «Agro-Pak Türkmenistan — 2023» atly häzirki zaman azyk önümçiligi tehnologiýalarynyň halkara sergisinde hemmeleriň üns merkezinden ornuny tapdy. Bu waka önümçilik pudagynda öňdebaryjy çözgütleri we täzelikleri hödürlemek üçin platforma boldy.

2003-nji ýylda döredilen gününden bäri kompaniýanyň esasy ýörelgeleri ýokary hil, durnuklylyk, hemişelik täzelik we ilkinji nobatda müşderiniň göwnünden turmak boldy.

«Ýüpekçi»-de içerki bazarda üstünlikli bäsleşýän we halkara derejesinde tanalýan birnäçe marka bar. «Bold» markasyndaky önümler energiýa içgileri bazarynda öňdebaryjy bolup, dünýä arenasyndaky hil aýratynlyklary üçin ençeme gezek abraýly baýraklara eýe boldular.

«Ýüpekçi» kompaniýasynyň işgärleri baý tejribesi we netijeli işi bilen tanalýar. Esasy önümçilik toplumy 55,688 gektar meýdany tutýar we 8 sany ýokary öndürijilikli desgany öz içine alýar. Kompaniýanyň Türkmenistanyň tutuş çägini öz içine alýan 10 ammary we paýlaýyş merkezi bolup, önümlerini sarp edijilere netijeli ýetirmek üçin innowasion ulag ulgamyny ulanýar.

«Ýüpekçi» kompaniýasynyň  wekili: — «Agro-Pak Türkmenistan — 2023» halkara sergisine gatnaşmagymyz innowasiýa we hil gözlemekde nobatdaky ädimdir, şeýle hem müşderilerimiziň barha artýan isleglerini kanagatlandyrmaga taýýardygymyzy görkezýär» — diýip, belleýär.

Bu waka tejribe, pikir alyşmak we azyk önümçiligi pudagynda öňdebaryjy tejribäni geçirmek üçin möhüm platforma öwrüldi. «Ýüpekçi»-niň sergä gatnaşmagy innowasiýa, hiliň yzygiderli ýokarlanmagyna we bazardaky öňdebaryjy ornuny berkitmegine ygrarlydygyny görkezdi.

Ykdysady kompaniýa bolan «Ýüpekçi» hyzmatdaşlaryna girdejili teklibini hödürleýär.

Telefon: +993 62 836283

e-poçta: sales@yupekchi.com

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews