Geljek aýlarda ýokary okuw mekdeplerinde halkara olimpiadalaryň birnäçesi geçiriler

SalamNews

18 Mart, 2023

Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde sanly ulgam arkaly halkara olimpiadalary hem-de ylmy maslahaty geçirmek boýunça taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Bu barada 17-nji martda geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer N.Amannepesow hasabat berdi.

Umuman, şu ýylyň 19-njy aprelinde Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda informatika dersi boýunça halkara internet olimpiadasyny; 19-njy maýda Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda çyzuwly geometriýa we inžener grafikasy dersi boýunça halkara açyk internet olimpiadasyny; 1 — 5-nji iýun aralygynda S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli «Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmekde ýaşlaryň orny» atly ylmy-taslama bäsleşigini; 6-njy iýunda Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda Ylymlar güni mynasybetli «Ylym we bilim XXI asyrda» atly halkara ylmy maslahaty geçirmek meýilleşdirilýär.

Çärelere ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplary, ýaş alymlary bilen bir hatarda, Russiýa Federasiýasynyň, ABŞ-nyň, Hytaý Halk Respublikasynyň, Italiýa Respublikasynyň, Rumyniýanyň, Türkiýe Respublikasynyň, Hindistanyň, Belarus Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň we Gazagystan Respublikasynyň hem-de beýleki onlarça döwletleriň ýokary okuw mekdepleriniň, ylmy merkezleriniň wekilleriniň gatnaşmaklaryna garaşylýar.

Döwlet Baştutany wise-premýere halkara olimpiadalaryň we maslahatyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews