Türkmenistanda damjalaýyn suwaryş üçin täze enjamlar döredilýär

SalamNews

15 Iyul, 2023

Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezi suwy tygşytlaýan we senagat zyňyndylarynyň köp görnüşini ulanmak üçin peýdaly hem-de mikroorganizmleriň ösmegine şert döredýän damjalaýyn suwaryş ulgamy üçin innowasion enjamyny döretdi.

Ol enjamlar bir bölek kükürtden, işjeňleşdirilen ugleroddan, metal böleklerden, derýa çägelerinden ýa-da gaýtadan işlenip bilinýän senagat galyndylaryndan ýasalýar.

Enjam umumy suw üpjünçilik ulgamyna birikdirilip, çyglylygy we ýokumly maddalary gönüden-göni ösümlikleriň kök ulgamyna eltýär. Şeýlelikde suw ösümlikleriň ýerden ýokardaky bölekleri bilen gönüden-göni gatnaşyga girmeýär.

Şeýle hem merkez belli bir derejede ýeriň süýjedilmegine, oba hojalygynyň ekinleri tarapyndan zerur mikroelektrleriň özleşdirilmegine, peýdaly toprak mikroflorasynyň emele gelmegine goşant goşýan «eko-granulalaryň» düzümini ösdürýär. Ýagny ekin ýerler üçin peýdaly garyndylary taýýarlaýar.

Garyndy kalsinirlenen suwotulardan, termomineral suwuň yz elementlerinden, ýalpyldawuk hek, zeolit ​​we beýleki goşundylardan ýasalýar. Garyndy suw howdanlary we kanallary arassalamak üçin materialdyr, ol ekin ekilýän ýerlere goşmaça organiki maddalar getirýär. Goşundy ösümlik baldaklaryna sepilip bilner.

Bu suwaryş ulgam üçin enjamy we ýere peýdaly garyndyny alymlar Meretmuhammet Hudaýberdiýew we Nasiba Çarygulyýewa oýlap tapdy.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews