GDA-nyň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň Bişkekdäki ýygnagy tamamlandy

SalamNews

Şu gün — 12-nji oktýabrda Bişkekde Gyrgyzystanyň Daşary işler ministriniň ýolbaşçylygyndaky GDA agza ýurtlaryň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisi tamamlandy. Mejlis GDA-nyň Gyrgyzystan Respublikasynyň başlyklygynyň çägindäki ikinji ýygnagydyr.

Wekiliýetleriň ýolbaşçylary halkara gün tertibindäki häzirki meseleler barada pikir alyşmakda GDA görnüşinde syýasy, söwda, ykdysady, medeni we ynsanperwer gatnaşyklaryň ýagdaýy we geljegi barada pikir alyşdylar.

Gyrgyzystanyň Daşary işler ministri çykyşynda GDA-nyň esasy üstünliklerinden biri, mundan beýläk-de integrasiýa göz öňünde tutulyp, syýasy gatnaşyklary ynamly goramakdygyny aýtdy. Başlyklygynyň çäginde Gyrgyzystan Respublikasynyň tagallalarynyň Arkalaşygyň işinde otuz ýyllyk tejribäni mundan beýläk-de ösdürmäge we häzirki döwürde gatnaşyjy döwletleriň köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyny ösdürmäge gönükdirilendigini aýtdy.

Mejlise gatnaşan döwletleriň arasyndaky medeni we ynsanperwer hyzmatdaşlyga hem köp üns berildi.

Arkalaşygyň halklary üçin möhüm senesi bolan Beýik Watançylyk urşunyň — Ýeňiş gününiň 80 ýyllygyny bellemäge taýýarlyk işlerine aýratyn üns berilýändigi mejlisde nygtaldy.

Sebitara hyzmatdaşlyk, howpsuzlyk meseleleri, halkara terrorçylyga garşy göreş we guramaçylykly jenaýat ýaly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Duşuşykda jenaýatdan alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagy (bikanun ýol bilen alynmagy) we terrorçylygy maliýeleşdirmek töwekgelçiligini bahalandyrmak boýunça halkara merkezini döretmek baradaky şertnama, Garaşsyz döwletler arkalaşygynyň agza döwletleriniň utgaşdyryjy geňeşini döretmek baradaky şertnama, kazyýet işi, şeýle hem döwlet baştutanlaryna gol çekmek üçin 2024—2028-nji ýyllar üçin jenaýata garşy göreşmek boýunça bilelikdäki çäreleriň döwletara maksatnamasy tassyklanyldy. Mundan başga-da, rus dili boýunça halkara guramasyny döretmek baradaky şertnama hem ylalaşyldy.

GDA-nyň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň indiki mejlisini 2024-nji ýylyň 12-nji aprelinde Minskde geçirmek barada karar kabul edildi.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews