Brýusselde Türkmenistan bilen ÝB arasynda adam hukuklary barada gepleşikler geçirildi

SalamNews

18-nji dekabrda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň müdiri Ý.Nuryýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýetiniň Belgiýanyň Brýussel şäherine sapary boldy.

Türkmen wekiliýetiniň düzümine Adalatçy, Daşary işler, Içeri işler we Adalat ministrlikleriniň wekilleri girdi. Türkmenistanyň Belgiýadaky Ilçihanasynyň we ÝB-niň Türkmenistandaky wekiliýetiniň ýolbaşçylary wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygyň işine gatnaşdylar.

Ýewropa Bileleşiginiň wekiliýetine şu aşakdakylar wekilçilik etdiler: Ýewropanyň daşary aragatnaşyklar gullugynyň Merkezi Aziýa bölümi, Ýewropa Komissiýasynyň Halkara Hyzmatdaşlyk Baş Müdirliginiň we ÝB-niň Merkezi Aziýa boýunça Ýörite wekiliniň wekiliýeti.

Gepleşik dowamynda taraplar hukuk ulgamyny berkitmek we adam hukuklary babatynda jogapkärçiligi ýokarlandyrmak maksady bilen 2021-2025-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanda Adam Hukuklary boýunça Hereketleriň Milli meýilnamasyny ara alyp maslahatlaşdylar, şeýle hem Adalatçynyň institutynyň 2023-nji ýyl boýunça işi doly gözden geçirildi.

Türkmen tarapy ýewropaly hyzmatdaşlaryna ýurdumyzyň hereketleriň we din azatlygyny üpjün etmek ugrundaky tagallalary, şeýle hem täze jemgyýetçilik guramalarynyň bellige alynmagy barada we Türkmenistanda adam hukuklary ulgamynda alnyp barylýan özgertmeler barada täzelenen anyk maglumatlary berdi.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews