Aşgabatda Gurban baýramyna bagyşlanan çäreler geçirildi

SalamNews

18 Iýun, 2024

2

Gurban baýramy yslam medeniýetiniň möhüm baýramçylyklaryndan biridir. Bu baýram Türkmenistanda aýratyn gerim bilen bellenip geçilýär. Baýramçylyk mynasybetli ýurdumyzyň paýtagtynda baýramçylyk konserti geçirildi, şol ýerde meşhur sungat işgärleriniň edebi çykyşlary boldy. Sungat ussatlarynyň aýdym-sazly konsertinde köp sanly tomaşaçylar tansçylara goşulyp, şatlyk duýgularyny paýlaşdylar.

Türkmenistanyň ýaşaýjylary 16-njy iýundan 19-njy iýuna çenli Gurban baýramyny yzly-yzyna dört gün belleýärler.

Baýramçylyk günlerinde dogan-garyndaş, dost-ýarlaryňka myhmançylyga barmak, myhman kabul etmek, sadaka bermek, doga-dileg etmek öňden gelýän ýagşy adatdyr. Baýramçylyk çäreleri diňe bir Aşgabatda däl, eýsem, ýurduň çar künjeginde ajaýyp dabaralara beslendi. Seýilgählerde we medeni merkezlerde konsertler we dürli dynç alyş çäreleri guraldy.

Aýratyn hem baýramçylygyň hormatyna oturdylan beýik hiňňildikler il içinde uly meşhurlyga eýedir.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkyny Gurban baýramy bilen gutlap, milletiň agzybirligini we jebisligini pugtalandyrýan däp-dessurlaryň ähmiýetini belledi.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews