Türkmenistanyň Ýer meseleleri baradaky döwlet toparynyň düzümi tassyklanyldy

SalamNews

21 Noýabr, 2023

Ýurdumyzyň ýer serişdelerini rejeli we netijeli peýdalanmak hem-de ýer gatnaşyklaryny düzgünleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Ýer meseleleri baradaky döwlet toparynyň düzümi tassyklanyldy.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews