«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň merkezi edarasynyň gurluşy tassyklandy

SalamNews

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň merkezi edarasynyň gurluşy tassyklandy. Bu baradaky degişli Karara 6-njy martda Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.

Resminama laýyklykda, «Türkmenhimiýa» döwlet konsernine Adalat ministrligi bilen bilelikde Karardan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçalary Türkmenistanyň kanunçylygyna girizmek baradaky teklipleri bir aý möhletde taýýarlamak we Ministrler Kabinetine bermek tabşyryldy.  

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews