Garaşylmadyk waka: boýy iki metrlik guş ummandan ýüzüp çykdy

SalamNews

18 Noýabr, 2023

Awstraliýada dünýäniň iň howply guşy ummanda ýüzüp, adamlaryň ýanyna çykdy. Bu seýrek hadysa ornitologlary geň galdyrdy, sebäbi tebigatda bu guş suwda ýüzmeýär.

Guş ýuwaş-ýuwaşdan gury ýere çykdy, silkindi-de tokaýa tarap ugrady. Ony ilkinji gören aýal wakanyň bolan ýerine ýörite hünärmenleri çagyrdy. Olara guşuň horlanandygyny «Loch Ness» haýwanyna meňzeýändigini aýtdy.

Ginnesiň rekordlar kitabynda beýan edilmegin görä, ol dünýäde iň howply guş  hasaplanýar. Onuň boýy iki metre, agramy 60 kilograma ýetýär. Şeýle-de bolsa, wideodan onuň ululygyny çalt görmek mümkin däl.

Bu ýabany guşuň ýagdaýynyň gowydygy, ýöne ýüzmekden azajyk ýadandygy habar berildi.

Ornitolog Grem Lauridsen aýtmagyna görä, bu guşlar seýrek ýüzýärler. Muňa garamazdan, guşuň bedenindäki howa haltalary oňa uzak wagtlap ýüzmäge kömek edýär.

Guş indi howp abanýan haýwan hökmünde hasaba alyndy.

Bu guş ýitip ýok bolmak howpy abanýan haýwanlaryň sanawyna girizilen bolup, onuň dünýä ýüzünde 4 müňe golaý görnüşi saklanyp galandyr.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews