Türkmen milli lybaslary daşary ýurtly dizaýnerlere ylham berýär

SalamNews

27 Dekabr, 2023

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylyna bagyşlanan halkara ylmy-amaly maslahatyň we serginiň çäklerinde moda görkeziliş guraldy. Bu segä gatnaşyjylar türkmen dizaýnerleriniň milli stilde döwrebap görnüşde tikilen türkmen köýneklerini görmäge mümkinçilik aldylar.

HHM-iň habar bermegine görä, sergä gatnaşyjylar türkmenleriň modalarynyň stil aýratynlygyna we milli äheňlerine ýokary baha berdiler hem-de bu serginiň daşary ýurtly dizaýnerlere milli köýneklere meňzeş täze eşikleri döretmäge ylham berendigini uly buýsanç bilen bellediler.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews