ABŞ we Türkmenistan ýokanç kesellere gözegçilik etmek hem-de olaryň öňüni almak boýunça hyzmatdaşlygy ýola goýmagy meýilleşdirýär

SalamNews

29 Mart, 2024

Ýakynda ABŞ-nyň Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleriniň (CDC) wekilleriniň eden saparynda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini öwrendiler.

Merkezi Aziýa boýunça Bütindünýä saglygy goraýyş maksatnamasynyň direktory Dr. Aleksandr Millmanyň ýolbaşçylygyndaky CDC wekiliýeti Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň, Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkeziniň, Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň wekilleri bilen duşuşyk geçirdiler.

Taraplar hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdy we ABŞ-nyň hökümetiniň ýurduň ýokanç kesel howplarynyň öňüni almak, anyklamak we olara garşy göreşmek mümkinçiligini, şol sanda kämil jemgyýetçilik saglygy goraýyş işgärlerini goldamak bilen bagly gyzyklanmalaryny beýan etdi.

Ara alnyp maslahatlaşylan mowzuklar, meýdan epidemiologiýa okuw maksatnamasy (FETP) arkaly saglygy goraýyş işgärlerini güýçlendirmek, ilatyň saglygyny goraýyş we lukmançylyk ylymlaryny ösdürmek hem-de ýokary töwekgelçilikli ýokanç keselleri ýüze çykarmak ukybyny ýokarlandyrmak ýaly hyzmatdaşlygy öz içine aldy.

CDC kabul edýän hökümetler bilen keseliň döredip biljek howplaryna garşy göreşmek, jemgyýetçilik saglygy goraýyşda adatdan daşary ýagdaý dolandyryşy, laboratoriýa kuwwatyny, gözegçilik we işçi güýjüniň keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek ukybyny güýçlendirmek ugurlarynda işleşýär.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews