«Toyota» Arş giňişligine çykmagy meýilleşdirýär

SalamNews

11 Oktýabr, 2023

«Toyota» kompaniýasynyň awtoulaglary Arş giňişligine çykmaga taýynlanýar. «Lunar Cruiser» we «Baby Lunar Cruiser» arkaly kosmosa çykmak bilen bagly işleri kämilleşdirýärler.

Dünýädäki satuw sanawlarynyň başynda bolmak bilen kanagatlanman, «Toyota» indi ýerüsti syýahatçylaryň dizaýnyna we ösüşine gönükdirilen taslamalar bilen ýyldyzlara seredýär. Häzirki wagtda iki taslama dowam edýär, esasy taslama Artemis kosmos missiýalary üçin adamly aý awtoulagyny döretmäge gönükdirilendir. «Autoexpress»-däki habarlara görä, «Toyota»-nyň Kaliforniýadaky «CALTY» dizaýn studiýasy hem häzirki döwürde dizaýn ideýa taslamasy bilen bu ugurdaky işlere işjeň gatnaşýar.

Resmi taýdan «Toyota Lunar Explorer Mobility Works Project» diýlip atlandyrylýan bu maksatnama ilkinji gezek 2019-njy ýylda yglan edildi we Ýaponiýanyň kosmos gullugy «JAXA» we «NASA» bilen bilelikde taýynlanýar.

«Mitsubishi Heavy Industries» bilen ýene bir hyzmatdaşlyk 2022-nji ýylyň ahyrynda yglan edildi we üç ýyllyk bilelikdäki gözleglerden soň deslapky ösüşiň indiki ýyl başlamagyna garaşylýar. Taslamanyň başlangyç senesi 2029-njy ýyl, şol döwürde NASA tarapyndan Artemis missiýalarynda ulanylmagy we 1972-nji ýylda «Apollon 17» missiýasyndan bäri ilkinji gezek kosmonawtlary Aýa ibermegi meýilleşdirilýär.

Öňünden ösüş işleri indiki ýyl başlajak alty tigirli ulagyň ölçegleri «Toyota» we onuň hyzmatdaşlary tarapyndan uzynlygy 6 metr, ini 5,2 metr we beýikligi 3,8 metr diýip kesgitlenildi. Bu takmynan 7 inedördül metrlik bir kabinanyň göwrümine mümkinçilik berer we kosmonawtlar üçin ykjam ýaşaýyş meýdany we laboratoriýa bolup hyzmat eder.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews