«Chevrolet» kompaniýasynyň 6,2 litrlik V8 hereketlendirijisi bilen utgaşdyrylan täze «Toyota FJ» görkezildi

SalamNews

11 Iyul, 2024

3

«ECD Auto Design» rowaýata öwrülen «Toyota FJ» boýunça öz taýýarlan nusgasyny hödürledi. «Toyota FJ» «Chevrolet» kompaniýasyndan 6,2 litrlik V8 hereketlendirijisi we alty tizlikli awtomatiki geçiriş ulgamy bilen üpjün edildi.

Kämilleşdirilen ýangyç ulgamy poslamaýan polat turbalary we poslamaýan polatda işini utgaşdyrýan gaz ulgamyny öz içine alýar. Awtoulag güýçlendirilen oklary, kämilleşdirilen ýokarky bölegi, netijeli alýumin sowadyş ulgamyny we kämilleşdirilen disk saklaýjylary özünde jemleýär.

Ulagyň salonyndaky dolandyryş paneli täze önümi aljak müşderiniň saýlan nusgasynyň gabarasynyň reňki bilen gabat geler. Awtoulagda «Momo» rul we elde taýýarlanan oturgyçlar bar. Restomodda goşmaça ýylylyk, ses izolýasiýasy, hem-de kondisioner bar. Ol dört ses çykaryjy, «Bluetooth», yzky kamera, dört USB porty we premium ses ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.

Ulaglar şu ýylyň üçünji çärýeginde ýygnalyp başlanar, 2025-nji ýylyň birinji çärýeginde bolsa olaryň müşderilere ýetirilip ugralmagyna garaşylýar. «FJ-niň» «Defender» we «Range Rover» restomodlarynyň ýygnanan bölüminde öndüriljekdigi habar berilýär.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews