Döwlet çeperçilik akademiýasynda Amanbibi Yslamowanyň ýubileý sergisi geçiriler

SalamNews

27 Mart, 2024

Ertir— 28-nji martda Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda 70 ýaşyny doldurýan haly senetçisi Amanbibi Yslamowanyň şahsy sergisi açylar.

Türkmenistanyň abraýly haly suratkeşi Amanbibi Yslamowa pikirleriniň we duýgularynyň joşgunyny bezeg äheňlerine siňdiren 300-den gowrak özboluşly haly we haly önümlerini sergä çykarar. Ussat bu gözellikleri döretmäge ömrüniň ýaryny bagyşlady. Ussat hem döredijilikli senetçiniň suratlary türkmen tebigatynyň gözelligini, milli däp-dessurlarymyzy we taryhymyzy beýan edýär.

Ýubileý sergisinde Amanbibi Yslamowa özüniň aýratyn eserlerini — ýer we diwar halylaryny, palaslaryny, sumkalaryny, çuwallaryny we bezeg haly önümleriniň birnäçe görnüşlerini görkezer. Bu sergide senetçiniň 200-den gowrak eseri ýerleşdiriler.

Açylyş dabarasy sagat 16:00-da başlanar. Giriş tölegsiz.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews