BMG-niň Adam hukuklary boýunça Ýokary komissarynyň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin wekili bilen duşuşyk geçirildi

SalamNews

28-nji maýda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Mähri Bäşimowanyň BMG-niň Adam hukuklary boýunça Ýokary komissarynyň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin wekili Matilda Bogner bilen duşuşygy geçirildi.

Duşuşygyň dowamynda taraplar Türkmenistanyň BMG-niň Adam hukuklary boýunça Ýokary komissarynyň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin wekili bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşdylar. Demokratik institutlarynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek hem-de adam hukuklary babatynda borçnamalary netijeli ýerine ýetirmek maksady bilen, döwletimiziň degişli halkara guramalary bilen alyp barýan ysnyşykly we köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy bellenildi.

Taraplar Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara ynsanperwer hukugynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça pudagara toparynyň işi bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar, şeýle hem bu hyzmatdaşlyk guralynyň çäklerinde alnyp barylýan BMG bilen oňyn dialog barada nygtaldy.

Taraplaryň hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde BMG-niň şertnamalaýyn edaralarynyň arasynda geçirilen gepleşikleriň netijesinde hödürlenen teklipleri durmuşa geçirmek görkezildi.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews