Malaýziýada balykçylar agramy 1 tonnalyk krokodili tutdular

SalamNews

24 Awgust, 2023

Malaýziýada balykçylar uzynlygy 4 metrden gowrak we agramy 1 tonna ýetýän krokodili tutdular.

Ýerli ýaşaýjylar uly krokodiliň balykçylar tarapyndan duzaga düşendigini habar berdiler. Şeýle-de bolsa, olar balykçylaryň beýle uly krokodili tutup biljekdiklerine ynanmaýardylar.

Hytaýyň «Matu» taýpasynyň ýolbaşçysy bu krokodiliň şu wagta çenli derýadan tutulan krokodilleriň iň ulusydygyny belledi.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews