Döwlet gümrük gullugynyň başlygyna berk käýinç yglan edildi

SalamNews

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Döwlet gümrük gullugynyň başlygy Hudaýkulyýew Maksat Agamyradowiçe berk käýinç yglan edildi.

Bu barada «TDH» ýazýar.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews