Ýabany pişik: Fransiýanyň obalarynda täze ýol bellikler goýuldy

SalamNews

1

Fransiýanyň gündogaryndaky Doubs we Jura bölümleriniň obalarynda sürüjilere ýabany pişikleriň bardygyny we tizligi peseltmegini duýduryjy täze ýol belgileri peýda boldy.

Alamatlary oturtmakda haýwanlary goraýjylar ýardam berdiler. Bu başlangyç sebitde 120 töweregi ýabany pişilleriň ýaşaýandygyny görkezýär (ýurtda şeýle haýwanlaryň 150-si bar).

Ýabany pişikler tebigy sebäplere garanda, ulaglaryň tizligi sebäpli has köp ejir çekýärler. 2024-nji ýylda ýollarda 13 sany ýabany pişik heläkçilige uçrady we degişli gulluklaryň habarlaryna görä, şeýle hadysalar hadysalar ortaça her iki hepdede bir gezek ýüze çykýar.

Mundan başga-da, şeýle ýol bellikleri Ispaniýada hem ýerleşdirildi. Haýwanlary goraýjylaryň sözlerinden, bu bellikler heläkçlikli hadysalary ep-esli azaltdy.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews