Türkmenistanyň ilçisi Pakistanyň premýer-ministri bilen duşuşdy

SalamNews

1

17-nji aprelde Türkmenistanyň Pakistandaky ilçisi Atajan Mowlamow ýurduň premýer-ministri Muhammet Şehbaz Şerif bilen hoşniýetli duşuşyk geçirdi.

Duşuşykda ilçi A.Mowlamow Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan Şehbaz Şerifi ýurduň premýer-ministri wezipesine gaýtadan saýlanmagy bilen gutlady hem üstünlik arzuw etdi.

Premýer-ministr Şerif gutlaglary üçin türkmen ýolbaşçylaryna minnetdarlyk bildirdi, olar bilen geçiren ýakymly duşuşyklaryny ýatlady we geljekde şeýle duşuşyklaryň geçiriljekigine umyt edýändigini aýtdy.

Türkmenistanyň ilçisi premýer-ministre iki ýurduň arasynda dowam edýän dürli işler, şol sanda bilelikdäki energiýa taslamalary barada maglumat berdi. Iki dogan ýurduň arasynda köpden bäri dowam edip gelýän taryhy we medeni gatnaşyklaryň ähmiýetini gaýtalap, premýer-ministr ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy, esasan hem, energiýa, söwda we aragatnaşyk ugurlaryndaky gatnaşyklary giňeltmegiň zerurdygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, premýer-ministr ikitaraplaýyn institusional mehanizmleriň wekilleriniň yzygiderli ýygnaklarynyň möhümdigini aýtdy.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews