Norwegiýaly ýazyjy Ýun Fosse 2023-nji ýylyň edebiýat boýunça Nobel baýragyna eýe boldy

SalamNews

5 Oktýabr, 2023

2023-nji ýylyň edebiýat boýunça Nobel baýragynyň eýesi norwegiýaly ýazyjy Ýun Fosse boldy. Bu abraýly baýrak oňa düşündirip bolmaýan zatlary beýan edýän täzeçil garaýyşly pýesalary hem-de prozasy üçin gowşuryldy.

Fosse häzirki wagtda Ýewropanyň iň meşhur dramaturglarynyň biridir. Onuň eserleri Ýewropanyň teatrlarynda uly islegden peýdalanýar. Şol pýesalar sahnalaryň köpüsinde goýberilýär.

Norwegiýada doglup, şol ýerde ýaşaýan ýazyjy häzir 64 ýaşynda. Fosseniň edebiýat boýunça karýerasy 1983-nji ýyldan başlandy. Mundan başga-da, Fosseniň prozasynda hem-de dramaturgiýasynda birnäçe goşgular ýygyndylary hem-de çagalar üçin niýetlenen kitaplar bar. Onuň eserleri kyrkdan gowrak dile terjime edildi. Romanlarynyň üstünde işleýän döwürleriniň arkesmesinde Fosse beýleki awtorlaryň döredijiligini hem terjime edýär.

Onuň işleri edebiýat boýunça halkara baýraklarynyň birnäçesine eýe boldy.

Biz ozal fizika, himiýa, şeýle hem fiziologiýa we lukmançylyk boýunça Nobel baýraklarynyň eýeleriniň yglan edilendigini habar beripdik.

Ertir — 6-njy oktýabrda dünýäniň Nobel baýragynyň eýesi mälim ediler.

Baýraklar 10-njy dekabrda Stokgolmda geçiriljek resmi sylaglanyş dabarasynda gowşurylar.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews