Geçen hepde Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 29-sy hasaba alyndy

SalamNews

27 Noýabr, 2023

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 29-sy hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň we beýleki ýurtlaryň telekeçileri «Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen ýangyç mazudyny, «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniò kärhanasynda öndürilen karbamidi satyn aldylar.

Mundan başga-da, daşary ýurt puluna BAE-niň, Azerbaýjanyň we Gyrgyzystanyň işewür toparlarynyň wekilleri boýalan tüýjümek önümleri, nah ýüplügi, jins 1matany satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 50 million 863 müň dollaryndan gowrak boldy.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi bahasy 16 million 725 müň manatdan gowrak bolan pagta galyndysyny, çig ýag turşulygyny, flanel matany, el halylaryny, ýorgandüşek toplumlaryny, aşgarlanmadyk bizi we çig ýüpegi satyn aldylar.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews