Maltada iri emläk öndürijiler gurluşyk galyndylarynyň 40%-ini gaýtadan ulanmaly bolar

SalamNews

17 Ýanwar, 2024

2028-nji ýyla çenli Maltada iri emläk öndürijiler gurluşyk galyndylarynyň 40% -ini gaýtadan işlemeli ýa-da gaýtadan ulanmaly bolarlar.

Täze düzgünlere laýyklykda, işläp düzüjiler hem galan gutarnykly materiallaryň azyndan 15% -i bilen muny etmeli bolarlar. Mundan başga-da, taslamada ulanylýan köpçülikleýin materiallaryň azyndan 25% -i gaýtadan işlenen çeşmelerden bolmaly.

Netijede, işläp düzüjiler meýilnamalaşdyrmak döwründe-de galyndylary azaltmaga we ýerdäki galyndylary bölmäge synanyşmalydyrlar.

Häzirki wagtda Maltadaky ähli galyndylaryň 80% -i gurluşyk we ýykyş galyndylarydyr (EUB-iň ortaça mukdary 25%). Bu galyndylaryň köpüsi taşlanan karýerleri doldurmak üçin ulanylýar we 20% -i täze gurluşyk materiallarynda gaýtadan ulanylýar.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews