Türkmenistanyň we ABŞ-nyň arasynda bilim pudagynda özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama gol çekildi

SalamNews

24-nji aprelde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet departamentinde Türkmenistan bilen ABŞ-nyň arasynda her ýyl geçirilýän ikitaraplaýyn syýasy geňeşmeleriň dokuzynjy tapgyry geçirildi. Gepleşikleriň dowamynda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow, amerikan tarapyna bolsa ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň kömekçisiniň wezipesini ýerine ýetiriji Elizabet Horst ýolbaşçylyk etdi.

Duşuşygyň dowamynda taraplar ikitaraplaýyn syýasy geňeşmeleriň bilelikdäki wezipeleri we ýeten üstünlikleri barada pikir alyşmak, şeýle-de türkmen-amerikan hyzmatdaşlygyny has-da pugtalandyrmak üçin oňyn esas bolup durýandygyny bellediler. Duşuşyga gatnaşyjylar Merkezi Aziýa we ABŞ babatda «C5+1» formatyndaky diplomatik dialogy goldaýandyklaryny tassykladylar. Hususan-da, howpsuzlyk, söwda-ykdysady gatnaşyklar, ekologiýa,  medeniýet, bilim we ynsanperwer meseleler ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda görkezildi.

Türkmenistan bilen ABŞ medeni we bilim maksatnamalaryna ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň esasy ugry hökmünde ygrarlydyklaryny tassykladylar. Taraplar bu ugurda bilelikdäki tagallalary dowam etdirmäge esas bolup hyzmat etjek bilim pudagynda özara düşünişmek baradaky Ähtnama gol çekdiler.

Türkmenistanyň daşary işler ministri R.Meredow we ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň kömekçisiniň wezipesini ýerine ýetiriji E.Horst 2024-nji ýylda geçiriljek ikitaraplaýyn geňeşmeleriň indiki tapgyryny Aşgabatda geçirmek barada ylalaşdylar.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews