Adam kalbynyň aýnasy ýaly: Ortaýer we Egeý deňziniň ak çägeli kenarlary size garaşýar!

SalamNews

Egeý we Ortaýer deňziniň saýlama dynç alyş merkezleri

Ortaýer we Egeý deňizleriniň çatrygynda ýerleşýän Mugla welaýatynyň Bodrum, Fethiýe, Marmaris, Datça, Geçek, Olýudeňiz we Keýjegiz ýaly iň meşhur syýahatçylyk merkezleriniň biridigini bilýärsiňizmi? Bodrum-Milas we Dalaman şäherlerinde ýerleşýän iki sany halkara howa menzilinden düşen pursatyň bu ýerdäki gök öwüsýän landşaftlar, gadymy şäherler, haýran galdyryjy ýadygärlikler, arassa howa, aýna ýaly dury suw we labirint ýaly ajaýyp gowaklar bilen ähli syýahatçylary özüne maýyl edýär.

Bodrum: Syýahatçylaryň söýýän ýeri

Bodrum Türkiýäniň ajaýyp kenarýakasyndaky iň meşhur dynç alyş merkezleriniň biridir. Ajaýyp deňiziň gaýtalanmajak kenar ýakasynda ýerleşýän Bodrumyň çägesi we dup-dury kenary deňiz söýüjileriň dynç almaklary üçin birnäçe baýramçylyk çärelerini guraýar. Dürli akwaparklar, konsertler we kafeler bu ýerde hiç haçan içiňi gysdyrmaýar. XV asyrda Rodos rysarlary tarapyndan gurlan Bodrum galasyna we galanyň içindäki Bodrum suwasty muzeýine, şeýle hem gadymy dünýäniň ýedi täsinliginiň biri bolan Galikarnas aramgähiniň harabalyklaryna baryp görenler bolsa, özlerini taryhyň jümmüşinde duýýarlar.

Fethiýe: Syýahatçylar üçin özüne çekiji merkez

Tebigy gözelligi, almaz ýaly ýaldyraýan çägesi we haýran galdyryjy görnüşleri bilen meşhur Fethiýe dynç alyş merkezi tomusda iň gelim-gidimli ýerleriň biridir. Bu ýerdäki Olýudeňiz deňziniň ajaýyp kenarýakasy we 80-den gowrak kebelek görnüşi bolan Kebelekler jülgesi 1995-nji ýyldan bäri aýratyn goralýan ýerleriň biridir. Şonuň üçin hem döwlet derejesinde möhüm orun berilýän bu ýadygärlikler toplumy siziň göwnüňizden turar.

Marmaris: jahankeşdeleriň halaýan ýeri

Gözel tebigat, gadymy taryh, asman ýaly deňiz we altyn mysaly ýaldyraýan çägeler: bularyň ählisi ajaýyp Marmaris syýahatçylyk merkezinde jemlenendir. Turunç we Içmeler ýaly ajaýyp kenarlary bilen tanalýan dynç alyş merkezine her ýyl syýahatçylaryň esasy köpçüligi gelýär. Bu ýerdäki gadymy taryhy Fizkos şäher taryh bilen gyzyklanýan adamlar üçin iň gowy ýerleriň biridir.

Kleopatranyň adasy ady bilen meşgul bolan Sedir adasy rahat asuda suwlarda ýüzmek we taryhy ýadygärlikleri synlamak isleýänleri özüne çekýär.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews