Türkmen futbolçylary mekdep okuwçylarynyň arasyndaky Dünýäniň kubogynda Braziliýanyň hem-de Meksikanyň ýygyndylaryny ýeňdiler

SalamNews

18 Iýun, 2024

1

Türkmenistanyň sport hereketiniň taryhynda täze sahypa açylýar. Biziň ýygyndy toparymyz ilkinji gezek 2007-2008-nji ýyllarda doglan mekdep okuwçylarynyň arasyndaky futbol boýunça Dünýä kubogyna gatnaşdy. Ýaryş Hytaýyň Dalýan şäherinde geçdi. Bu barada «Нейтральный Туркменистан» gazeti habar berdi.

Ýaryşa dünýäniň 33 ýurdundan 56 topar gatnaşdy. Braziliýanyň, Meksikanyň, Germaniýanyň hem-de Ugandanyň ýygyndylary Türkmenistanyň ýygyndysy bilen bir toparçada bäsleşdiler.

Baýramdurdy Meredow bilen Eziz Annamuhammedowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen ýygyndysy Braziliýanyň (3:0) hem-de Meksikanyň (2:0) toparlaryny ýeňlişe sezewar etdi.

Gynansak-da, iki ýeňiş nobatdaky aýlawa geçmek üçin ýeterlik bolmady. Çekeleşikli göreşde türkmen ýetginjekleri Germaniýanyň hem-de Ugandanyň ýygyndylaryndan asgyn geldiler.

Şu toparçada çykyş eden Ugandanyň ýygyndysynyň finala çenli ýetendigini bellemek gerek. Bu ýygyndy finalda 11 metrlik urgularyň esasynda arzyly Kubogy eýelemegi başaran Hytaýyň toparyndan ýeňildi.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews