Ýurdumyzyň teatrlarynda görkeziljek oýunlar we konsertler

SalamNews

23 Maý, 2024

1

25-nji maýda paýtagtymyzdaky Mukamlar köşgünde Aşgabat şäheriniň gününe we okuw ýylynyň tamamlanmagyna bagyşlanan baýramçylyk konserti bolar.

Konsertiň meýilnamasynda Zylyha Kakaýewa, Mähri Pirgulyýewa, Durdy Durdyýew, Begenç Çaryýew, Parahat Pürjaýew we Söhbet Kasymow ýaly meşhur aýdymçylaryň çykyşlary bar.  Mundan başga-da, agşamyň myhmanlary Türkmenistanyň Döwlet horunyň solistleriniň ýerine ýetiriş ussatlygyndan lezzet alyp bilerler. Konsertler 15:00-da we 17:00-da bolar.

Petekler boýunça ýüze çykan sowallara şu telefon belgiler arkaly jogaplary tapyp bilersiňiz: 48-96-83, 60-15-67, 94-10-73.

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatry:

 • 25.05.2024 «Gülki agşamy» 19:00;

 • 26.05.2024 «Oskar» 19:00.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry:

 • 25.05.2024 «Aýdym-sazly gülki agşamy» 19:00;

 • 26.05.2024 «Super gaýyn ene» 19:00.

Türkmenistanyň Alp Arsaln adyndaky milli drama teatry:

 • 24.05.2024 «Gülki sowgady» 19:00;

 • 25.05.2024 «Hak aşyklar» 19:00.

Arkadag şäheriniň Aman Gulmämmedow adyndaky drama teatry:

 • 24.05.2024 «Ýagyş ýagan gijesi» 19:00; 

 • 25.05.2024 «Geliň gülşeliň»19:00.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry:

 • 25.05.2024 «Gülki agşamy» 19:00;

 • 26.05.2024 «Ýaşlyk joşguny» 19:00.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry:

 • 24.05.2024 «Андро и Сандро» 19:00;

 • 25.05.2024 «Колобок» 19:00;

 • 25.05.2024 «Дружба народов» 12:00;

 • 26.05.2024 «Похищение Чебурашки» 11:00, 13:00;

 • 26.05.2024 «Индийская любовь» 19:00.

Türkmen döwlet gurjak teatry

 • 24.05.2024 «Böwenjik»17:00; 

 • 24.05.2024 «Aladdin» 19:00; 

 • 25.05.2024 «Çagalaryň öýkenji» 17:00; 

 • 25.05.2024 «Juwan kalbym joşanda»19:00; 

 • 26.05.2024 «Alýaňak»12:00, 17:00; 

 • 26.05.2024 «Jüýteniň toýy» 19:00.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews