Hytaý Waşingtonyň haýwanat baglaryndan öz pandalaryny yzyna aldy

SalamNews

11 Noýabr, 2023

Meýsiýan, Tiantian pandalary we olaryň çagasy Sýao Siszi «FedEx Panda Express» uçaryna ýüklemek üçin Waşingtonyň «Dalles» howa menziline äkidildi.

«Zakon.kz» saýtynyň maglumatyna görä, ol ýerden pandalar Hytaýa äkidiler we Syçuan welaýatynyň goraghanasynda ýerleşdiriler.

Saýtyň habar bermegine görä, şunuň bilen «panda diplomatiýasynyň döwri tamamlaýandygyny» ýazýar. Hytaý pandalaryň ABŞ-a bilen baglaşan şertnamasyny täzelenmedi we haýwanlary almak kararyna geldi. Jandarlar 2000-nji ýyldan bäri Waşingtonyň haýwanat bagyna kärendesine berlipdiler.

Aprel aýynda Hytaý Memfis haýwanat bagyndan uly Ýa Ýa pandany alyp gitdi. Ol bu döwlete dostluk habarçysy hökmünde berlendi. ABŞ-nyň beýleki iki haýwanat bagy: Atlanta we San-Diýego geljek ýylyň ahyryna çenli pandalary Hytaýa iberilmegine garaşylýar.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews