Sowuk möwsüminde saglygyňyzy nädip saklamaly?

SalamNews

17 Dekabr, 2023

Gyşyň başlamagy – bu ýagşyň, garyň ýagmagy bilen çyglylygyň ýokarlanmagyny, howanyň sowuk şertlerini we elbetde, sowuklamalary we dem alyş wirus ýokançlyklaryny (ARVI) aňladýar. Ähtimal, hemmeler gyzyklanýandyr: nädip sowuklamaly däl, sowuk möwsümde özüňizi nähili goramaly we ýakymsyz netijelerden gaça durmaly?

Saglygy goraýyş gullugynyň hünärmenleri öňüni alyş çäreleriniň kesel töwekgelçiligini azaltmaga kömek edýär diýip hasap edýärler. Bu barada şahsy arassaçylyk birinji ýerde durýar. Başgaça aýdylanda, ýuwulmadyk eller köp keselleriň sebäbi bolup durýar. Şonuň üçin olary yzygiderli sabynlap ýuwuň. Hapa, ýuwulmadyk elleriňizi burnuňyza, gözüňize ýa-da agzyňyza degirmäň.

Indi köp lukmanlar möwsümleýin kesellerde burnuňy nemlendirmegi ýa-da ýuwmagy maslahat berýär. Bu duzly ergini (bir litr suw üçin bir çaý çemçesi duz) ýa-da dermanhanalarda köp bolan ýörite duz spreýleri arkaly edilip bilner.

Üsgüreniňizde ýa-da asgyranyňyzda burnuňyzy we agzyňyzy kagyz el süpürgiç bilen ýapyň. Ulanylan süpürgiçi zibile taşlaň. Ýarawsyz adamlar bilen ýakyn aragatnaşykdan gaça durmaga synanyşyň.

Öýleriňizi yzygiderli arassalagy endik ediň. Wiruslar ýyly we tozanly otaglary gowy görýärler, şonuň üçin öýi çygly sürpüçler bilen arassalamagy we howa çalyşmagy wagtynda ýerine ýetiriň.

Beýleki usullara deňagramly iýmit we sagdyn durmuş ýörelgesi, maşk, ýöremek we başgalar girýär. Iýmitiňizi C witamine baý iýmitler bilen diwersifikasiýa ediň. Ony kiwi, imbir, sitrus miwelerinden, şeýle hem adaty duzlanan kelemden tapyp bilersiňiz. Iki esse artykmaçlyk gazanmak üçin çaý içgilerine limon, greýfrut, narpyz böleklerini atyp içmeli. Täze gök önümleri we miweleri has köp iýiň. Sowadyjyňyzda gök önümleriň köp bolmagy, zerur witaminlerden başga-da, aşgazan-içege ýollaryny arassalamaga kömek eder.

Towuk çorbasyna atylan unaş, esasanam keseliň alamatlary ýüze çykanda gaty peýdalydyr. Eger-de köp suwuklyk içsek, işjeň wiruslar ýok edilýär. Öz halaýan ösümlik çaýlaryňyzy saýlaň.

Elmydama howa şertlerine görä geýinmeli, başgaplara we aýakgaplara üns bermeli, aýaklaryňyzyň gipotermiki ýa-da çygly bolmagyna ýol bermeli däl.

Keseliň ilkinji alamatlarynda maşgala lukmanyňyza jaň ediň we öýde galyň. Ýatda saklaň: özüňize özüňiz lukmançylyk kömegini bermäň. Hünärmenler bilen habarlaşyň, diňe lukmanyň görkezmesi boýunça dermanlary ulanyň we hiç bir ýagdaýda öz aýagyňyz bilen kesel daşamaň!

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews