Italiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasy sergä çagyrýar

SalamNews

20 Maý, 2024

22-nji maýda Italiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň guramagynda Aşgabadyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde biziň ýurdumyzda beýik türkmen suratkeşi tarapyndan döredilen eserlere bagyşlanan «Yzzat Gylyjow we Italiýa» sergisi açylar.

Sergide türkmen suratkeşi tarapyndan döredilen ajaýyp eserler görkeziler.

Sergi şol gün sagat 16:00-da açylýar.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews