Hindistandan «Chandrayaan-4-iň» uçurylmagyna täze çemeleşme: Kosmos gämisi älem giňişliginde birnäçe bölekden toplanar

SalamNews

10 Iyul, 2024

1

26-njy iýunda Hindi kosmos gözleg guramasynyň (ISRO) başlygy S.Somanat Aýdan Ýere nusgalary getirjek « Chandrayaan-4» kosmiki gämisiniň uçurylyşyna rewolýusion çemeleşmeleri yglan etdi. Bitewi kosmiki gäminiň adaty uçurylyşynyň ýerine, ony dürli böleklere bölüp, iki uçuşda orbita çykarylar we Aýa uçuşdan ozal şol ýerden bölekler ýygnalar.

Bu usul häzirki wagtda ISRO-dan elýeterli iň güýçli raketanyň ýük göterijilik ukybyndan, «Chandrayaan-4-iň» ýokary bolandygy üçin zerurdyr. HKS we beýleki şeýle obýektler şuňa meňzeş görnüşde uçuryldy, emma bu kosmos gämisiniň böleklere bölünip, soňra kosmosa ýygnalmagy dünýäde ilkinji gezek bolup biler.

«Biz muny durmuşa geçirmek isleýän ilkinji tarap däldigmizi bilýäris, ýöne men mundan ozal bu usulyň amala aşyrylandygyndan habarym ýok» – diýip, Somanat aýtdy.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews