Ilon Mask «Grok» çatbotunyň koduny elýeter eder

SalamNews

Bu aýgytly başlangyç, emeli aň pudagynda meşhur telekeçi Ilon Mask tarapyndan esaslandyrylan «xAI» kompaniýasy tarapyndan edildi. Kompaniýa bu täze chatbot «Grok»-y «OpenAI»-iň flagman «ChatGPT» önümine bäsdeş hökmünde açyljagyny yglan etdi.

Sosial ulgamlaryň habarlaryna görä, «X»-yň bu strategiki hereketine «OpenAI»-a gönüden-göni garşylyk hökmünde seredilýär. «ChatGPT» buýruklary dürli aýlawly usullar bilen berlen bolsa, indi Maskyň öňden alyp barýan usullary esasynda «Grok»-yň peýda bolmagy bilen buýruklary göni berip, netijäni aňsatlyk bilen alyp bolar.

Maskyň başlangyjy emeli aň pudagyndaky tehnologiki ösüşi ep-esli çaltlaşdyryp biljek «Grok»-y ösdürmek üçin dünýäniň ähli künjeginden jemgyýetiň işjeň gatnaşmagyny öz içine alýar. Şeýle hem emeli aň pudagynda bolup biläýjek dürli amallar baradaky aladalara jogap berýär.

«Grok» we «ChatGPT» ikisi hem tekst jogaplaryny döretmek üçin döredilen hem bolsa, çemeleşmeleri we mümkinçilikleri ep-esli tapawutlanýar. «Grok»-yň açyk bolmagy dünýä programma ýazyjylar jemgyýetiniň goşantlary arkaly çalt uýgunlaşmakda we ewolýusiýada artykmaçlyk berip biler. «ChatGPT» giňden elýeterli bolsa-da, has gözegçilikli innowasiýa mümkinçiliklerini çäklendirip biljek gurşawda işleýär.

Bu «xAI» çözgüdi diňe bir «OpenAI» bilen bäsdeşligi ýokarlandyrman, eýsem emeli aňyň geljekdäki ösüşi barada soraglary hem döredýär. «Grok»-yň kodunyň elýeter bolmagy bilen Mask dünýäniň programma döredijileri bilen bilelikde has tiz ösdürip bolýan taslamalara goýum goýýar. Şeýle-de bolsa, Maskyň bu äden ädimi açyk kodly taslamalaryň elýeter bolmagy, dünýä jemgyýetine özüniň ýetirjek täsiri bilen baglanyşykly dürli soraglary döredýär.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews