Küşt barada gyzykly maglumatlar

SalamNews

21 Iyul, 2023

Küşt we Alsgeýmer

Alymlar küşt oýnamagyň beýniniň iki ýarym şaryny hem işjeňleşdirýändigini subut etdiler. Şonuň üçin hem küşt bilen ýygy-ýygydan meşgullanýan adamlarda Alsgeýmer we başga-da birnäçe kesellere gabat gelinmeýär.

Küşt oýunçylary hem doping barlagyndan geçýärler

Küşt olimpiýa sport oýnudyr. Şeýle-de bolsa, olaryň aýratyn Bütindünýä olimpiadasy bolup, bu ýerde küştçiler hem doping üçin barlag edilýär. 2021-nji ýylda Magnus Karlsen bilen Ýanom Nepomniatçiniň arasynda dünýä çempiony boýunça geçirilen oýnuň üçünji oýnundan soň Dubaýda baş emin norwegiýalylara doping gözegçiliginiň zerurdygy barada duýduryş berildi.

Eplenýän küşt tagtasy ruhanynyň pikiri sebäpli peýda boldy

Bu waka 1125-nji ýylda bolup geçdi. Buthana ruhanylarynyň küşt oýnamagy gadagan eden döwürlerinde bu oýnuň bir muşdagy bardy. Ol gadagançylygy çözmek kararyna geldi we küşt toplumynyny gizlemek üçin iki kitabyň daşky keşbine meňzeýän küşt tagtasyny oýlap tapdy.

Iň meşhur küşt oýunçylary

Aleksandr Puşkin, Lew Tolstoý, Galileo Galileý, Dante Aligheri, Wolter, kardinal Riçeliu, Napoleon Bonapart we başgalar küşt oýnamagy halaýardylar. Häzirki wagtda Bill Geýts, şeýle hem Julia Roberts, Will Smit we Arnold Şwarsenegger ýaly daşary ýurt kino ýyldyzlary hem küşt oýnamagy halaýarlar.

Küşt mekdep dersidir

Mekdepde pikirlenişi we logikany ösdürmek boýunça küşt sungaty iň oňat çykalgalaryň biri hasaplanylýar. Azerbaýjanda, Ermenistanda, Wengriýada, Ispaniýada, Meksikada, Polşada, Russiýa Federasiýasynda, Türkiýe, Kanada we başga-da birnäçe ýurtlarda bu oýun mekdep dersi hökmünde meýilnama girizildi.

Küşt sagady oýunçylaryň uklamazlygy üçin peýda boldy

Ozal oýunlar sagatsyz oýnalýardy. Şol bir wagtyň özünde, oýunçylar uzak wagtlap pikire çümmeli bolýardylar. Şeýlelik bilen, 1851-nji ýylda küşt ýaryşynda kömekçi emin «Oýunçylar ahyrsoňy uklap galandyklary sebäpli oýun tamamlanmady» diýen ýazgyny galdyrandan soň, küşt oýnuna wagt girizildi.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews