Alymlar ýeriň altynlarynyň nirde ýerleşýändigini anyklamaga synanyşýarlar

SalamNews

1 Sentýabr, 2023

«Российская газета» planetamyzyň altynlarynyň 99% -e golaýy ýeriň ýadrosynda ýerleşýär diýip belleýär. Ol bu barada «Nature» alty ylmy žurnalda çap edilen makala salgylanyp ýazýar.

Bu netije asteroidlerden emele gelen kondrit meteoritleriniň himiki düzümini öwrenen awstraliýaly alymlar tarapyndan anyklanyldy.

Alymlaryň pikirlerine görä, Ýeriň özeninden altyn ýygnamasaň, onda topragy 50 sm gymmat bahaly metal gatlagy bilen örtüp bolar diýip çaklaýarlar.

Hünärmenler Ýeriň özeninden altyn çykarmagyň mümkin däldigini, ýöne kosmosda ýerleşýän metallary alyp bolýandygyny bellediler. Öňümizdäki aýlarda NASA seýrek metallary öz içine alýan (altyn, platina, kobalt, renium we ş.m.) asteroid «Psiheýa» kosmos gämisini uçurmak isleýär.

Takmynan çaklamalara görä, olaryň bahasy 10 kwintillion dollar diýlip çaklanylýar, bu häzirki dünýä ykdysadyýetinden hem birnäçe esse köpdür.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews