Köýtendag goraghanasynda pisse agaçlary ekilýär

SalamNews

19 Maý, 2024

Soňky ýyllarda daşky gurşaw we durnukly ösüş meseleleri köpçüligiň üns merkezinde esasy orny tutýar. Ekologiki deňagramlylygy we biodürlüligi saklamakda möhüm orny eýeleýän tokaýlary dikeltmäge we giňeltmäge aýratyn üns berilýär. Şu nukdaýnazardan, ýabany tebigatyň bütindünýä gaznasy bilen hyzmatdaşlykda «Obadesgahyzmat» jemgyýetçilik guramasy tarapyndan Köýtendag goraghanasyndaky pisse tokaýlary dikeldilýär.

Taslama 2021-nji ýylda bir gektarlyk ýerde pisse ekmek we goraghananyň esasynda aýallar üçin maglumat merkezini döretmek işi bilen başlandy. Merkez zenan daýhanlara goldaw bermegi maksat edinip, häzir bilim we tejribe alyşmak üçin platforma öwrüldi.

Şondan bäri sebitiň oba hojalygyna işjeň gatnaşýan 40-dan gowrak zenan 15 töweregi seminara gatnaşdy. Maglumat-çeşme merkezi zenan daýhanlaryň goldaw mekanyna öwrüldi. Bu olara bilim çeşmelerine girmäge, tejribe alyşmaga we oba hojalygynda başarnyklaryny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berdi. Şeýle başlangyçlar sebitiň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmaga we ykdysady ösüşini çaltlandyrmaga kömek edýär.

Pisse tokaýlary biodürlüligi gorap saklamakda we topragyň eroziýasynyň öňüni almakda möhüm rol oýnaýar. Bu tokaýlary dikeltmek howanyň hilini ýokarlandyrmaga kömek edýär we ýerli ösümlik hem haýwanat dünýäsi üçin durnukly ýaşaýyş ýerini döretmäge ýardam berýär. Taslama tebigy baýlyklary tygşytlamagyň we ýerlerden durnukly peýdalanmagyň möhümdigi barada jemgyýetçilik habarlylygyny ýokarlandyrýar.

Uzakmöhletleýin maksatnama pisse tokaýlarynyň dikeldiş meýdanyny giňeltmegi we gatnaşyjylaryň sanyny artdyrmagy meýilleşdirýär. Pisse agaçlaryny ekmek we ideg etmek döwrüni gowulandyrmak üçin täze tehnologiýalary ornaşdyrmak meýilleşdirilýär. Şeýle hem, daýhanlar we alymlar üçin goşmaça bilim programmalaryny döretmek göz öňünde tutulýar. Bu bolsa agroekologiýa pudagynda öňdebaryjy gözlegleri we tejribäni ösdürmäge mümkinçilik berer.

Köýtendag goraghanasyndaky pisse agaçlaryny dikeltmek baradaky taslama bilelikdäki tagallalaryň möhüm hem oňyn üýtgeşmelere getirip biljekdiginiň esasy mysalydyr. Munuň özi durnukly ösüşiň we daşky gurşaw jogapkärçiliginiň sosial hem ykdysady özgeriş bilen utgaşyp biljekdigini görkezýär. Bu taslama daşky gurşaw başlangyçlary arkaly geljegi gowulaşdyrmak isleýän beýleki sebitlere hem ylham bolup hyzmat edýär.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews