Finlýandiýa çakyr öndürýän ýurtlaryň hataryna girmek isleýär

SalamNews

29 Awgust, 2023

Finlýandiýa Ýewropa Bileleşiginden ýurdy çakyr öndüriji hökmünde ykrar etmegini soraýar. Finlýandiýa umumy oba hojalygy syýasaty üçin täze býudjet kabul edilende, bu ugurda 2028-nji ýylda şeýle statusa eýe bolmagyna garaşyp biler.

Häzirlikçe Finlýandiýada öndürijileriň dürli görnüşli önümlerine çakyr diýmäge hukugy ýok. Önümlerini diňe «fermentlenen üzümden öndürilen ýeňil alkogolly içgi» diýip belläp bilerler.

Öndürilýän önümler ýurduň statusy sebäpli fin öndürijileri tarapyndan öndürilen önümlerini diňe bir çakyr şeraby diýip atlandyrman, eýsem işewürligi ösdürmek üçin goşmaça maýa goýumlaryny hem çekip bilerler.

Tebigy şertlere görä, Demirgazyk ýurtlary öz sebitlerinde üzüm ösdürip ýetişdirip bilerler. Mysal üçin, Finlýandiýanyň goňşusy Şwesiýa eýýäm çakyr öndürýän ýurt statusyna eýe boldy.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews