Dünýäniň iň inçe linzasy taýýarlanyldy

SalamNews

1 Iýun, 2024

Amstertam uniwersitetiniň we Stenford uniwersitetiniň hünärmenleri taryhdaky iň inçe linzany döretdiler. Onuň galyňlygy bary-ýogy üç atomdan düzülendir ýa-da 0,0000006 mm-e deňdir. Fizikanyň bu gazananlary barada «Nano Letters» žurnalynda beýan edildi.

Adaty linzalar ýagtylygy sowmak we ünsi jemlemek üçin egri şekile eýedir. Fizikler onuň galyňlygyny ýukaltmak üçin üýtgeşik usuldan peýdalandylar. Döredilen inçe linzalar tekiz görnüşde boldy. Munuň üçin alymlar wolfram disulfidini ulandylar. Şeýlelikde, ýagtylyk şöhlelerini sowmak we ünsi jemlemek üçin iň oňaýly hem inçe linzany döretdiler.

Täze önümiň aýratynlyklary kwant ýokarlandyrylmasyndadyr. Fokusirlemegiň netijeliligi wolfram disulfidiniň kwant täsiri bilen baglydyr. Bu häsiýetleriň kömegi bilen material ýagtylygy özüne siňdirýär we gaýtadan yzyna çykarýar. Bu täsirler otag temperaturasynda ýüze çykýar we sowadylanda has-da gowy netije berýär.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews