Taryhda 23-nji iýul

SalamNews

23 Iyul, 2023

1992-nji ýyl. Abhaziýa Baýdak gününi belleýär.

1687-nji ýyl. Parižde Russiýanyň ilkinji ilçihanasy döredildi.

1906-njy ýyl. Oset dilinde ilkinji gazetiň ilkinji sany «Ирон газет» ady bilen neşir edildi.

1908-nji ýyl. Ýaştürkleriň rewolýusiýasy soňlandy. Türk konstitusiýasy bolsa dikeldildi.

1952-nji ýyl. Müsürde iýul rewolýusiýasy boldy.

1240-nji ýyl. Newa söweşiniň güni.

1970-nji ýyl. Oman döwletiniň galkynyş güni.

2021-nji ýyl. Tokioda tomusky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasy geçirildi.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews