Taryhda 2-nji oktýabr

SalamNews

2 Oktýabr, 2023

1803-nji ýyl. Moskwanyň ilaty gyzgyn howa şarynyň ilkinji gezek uçuşyny gördi.

1869-njy ýyl. Mohandas Karamçand Gandi dünýä indi.

1870-nji ýyl. Rim Italiýanyň paýtagty boldy.

1958-nji ýyl. Gwineýanyň Garaşsyzlyk güni.

1971-nji ýyl. Reý Tomlinson ilkinji e-poçtadan hat iberdi.

2002-nji ýyl. Dünýädäki ilkinji robot kassa ýygyndysy Ýaponiýada satuwa çykaryldy.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews