Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat Gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna 260 sany operasiýa geçirildi

SalamNews

27 Dekabr, 2023

Gurbanguly Berdimuhamedow Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat Gaznasy paýtagtyň we welaýatlaryň hassahanalarynda howandarlyga mätäç çagalar üçin zerur bolan hirurgiki we beýleki amallary geçirmek üçin serişdeleri yzygiderli bölüp berýär. Şeýle hem gaznada çagalar öýlerinde, ýöriteleşdirilen mekdeplerde we internatlarda önüp-ösen ýaş türkmen raýatlary üçin bejergini we degişli lukmançylyk enjamlaryny satyn almagy maliýeleşdirýär.

«Нейтральный Туркменистан» gazetiniň habar bermegine görä, şu güne çenli howandarlyga mätäç çagalaryň hossarlarynyň haýyşy boýunça tutuş ýurt boýunça 260 operasiýa geçirildi. Olardan 117 sanysy ýürek-gan damar ulgamynyň patologiýalaryny bejermek üçin, 102 sanysy daýanç-hereket ulgamynyň keselleri üçin we beýleki toplumlaýyn sagaldyş-dikeldiş bejergisi geçirildi. Mundan başga-da, 47 çaga lukmançylyk we öňüni alyş synaglaryndan geçdi we 54 çaga lukmançylyk kömegini aldy.

Haýyr-sahawat gaznasynyň hasabyna çagalar internatlary we çagalar öýleri yzygiderli lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edilýär. «Sawina» haryt nyşanly emeli dem alyş enjamy Mary welayat çagalar hassahanasyna sowgat edildi. Welaýat hassahanalarynyň çagalar bölümleri hem «Tiz kömek» ulaglaryny aldylar.

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat Gaznasyndan nädip kömek almaly?

Çagalary dogabitdi keseller bilen dünýä inen ene-atalar, ýaşaýan ýerindäki etrap saglyk bölümine ýüz tutup, gaznadan kömek alyp bilerler. Zerur synaglardan geçip, diagnozy tassyklandan soň, çagany bejermek üçin çykdajylara howandarlyga mätäç çagalara kömek bermek üçin Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat Gaznasynyň serişdeleriniň hasabynadan tölegler ediler.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews