«Türkmenistan» awiakompaniýasy Aşgabat — Kuala-Lumpur — Aşgabat ugry boýunça gatnawlara arzanladyş yglan etdi

SalamNews

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Kuala-Lumpurda bolmak isleýän syýahatçylar üçin yglan edilen arzanladyş hakynda habar berdi. Aşgabat — Kuala-Lumpur — Aşgabat ugry boýunça hereket etjek gatnawlaryň petekleri üçin arzanladyşlar 15-nji fewraldan 30-njy marta çenli dowam eder.   

Resmi bildirişe görä, diňe bir tarap üçin petegiň bahasy 3972,5 ТМТ barabar bolar. Iki tarapyň hem peteklerini almagy saýlaýan ýolagçylar üçin bolsa has elýeterli baha hödürlenilýär — 6996,60 ТМТ.

Bu aksiýa Malaýziýanyň paýtagty Kuala-Lumpurdaky başdan geçirmeleri arzuw edýänler üçin ajaýyp mümkinçilikleri açýar we elýeterli bahadan ýatdan çykmajak syýahata çykmaga şert döredýär. Wagtlaýyn teklip ýolagçylara özboluşly sowgat hökmünde ajaýyp şähere syýahat etmäge gyzyklanma döretmek üçin döredildi.

«Türkmenistan» awiakompaniýasy müşderilere diňe bir oňaýly hyzmatlary hödürlemek bilen çäklenmän, eýsem, ýolagçylary iň elýeterli bahalar bilen hem üpjün edýär. Galyberse-de, syýahatçylygyň ösmegine ýardam etmek bilen, ýurtlaryň arasyndaky gatnaşyklary pugtalandyrýar.

Syýahat etmek üçin diýseň amatly hem-de ygtybarly bolan bu mümkinçiligi elden gidermäň! Petekleri bolsa awiakompaniýanyň resmi saýtyndan ýa-da onuň ygtyýarly wekillerinden satyn alyp bilersiňiz.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews