«Deňiz söwda floty» ÝGPJ daşary ýurt gämilerine ýangyç hyzmatyny amala aşyrýar

SalamNews

Türkmenistanyň deňiz söwda floty Türkmenbaşy Halkara Deňiz portuna gelýän daşary ýurt gämileriniň dizel ýangyjy bilen bunkerleme (ýangyç guýmak) hyzmatlaryny hödürleýär.

Deňiz flotunyň resmi web sahypasynda:

— Siziň hyzmatyňyz diňe bir Türkmenbaşy portunyň gämi duralgalarynda däl, eýsem syýahat wagtyny ep-esli tygşytlaýan we gämilere mümkinçilik berýän 78-nji belgili meýdançanyň reýdlerinde hem deňiz ýangyjy bilen bunkerleme hödürlenýär, bunkerlemeden soň bellenen ugra tarap hereketi dowam etmäge mümkinçilik berýär — diýlip bellenilýär.

«Serpaý» gämisi ýangyçdan başga-da, daşary ýurt gämilerini agyz suwy we iýmit bilen üpjün etmegi amala aşyrýar.

Telefon arkaly goşmaça maglumat: 8 (243) 5-02-61.

 E-poçta: info@mmf.com.tm

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews