«LC WAIKIKI» «1+1» aksiýasynyň üsti bilen müşderilere ajaýyp mümkinçilikleri hödürleýär

SalamNews

9 Awgust, 2023

Öz stiliňize görä döwrebap egin-eşikleri satyn alanyňyzda pul tygşytlamak üçin ajaýyp mümkinçilik indi «LC WAIKIKI-de» bar.

Siz «1+1» aksiýanyň üsti bilen saýlap alan harydyňyzyň ýene-de birini mugt almaga mümkinçilik gazanýarsyňyz. «LC WAIKIKI» sizi bir harydyň puluny töläp, iki esse haryt almak mümkinçiligini hödürleýän dükanyna söwda etmäge çagyrýar!

Üns beriň, aksiýanyň wagty çäkli!

Meşhur egin-eşik markasy «LC WAIKIKI» müşderilerine gara bellikli harytlarynda ajaýyp teklipleri hödürleýär. Biriniň puluny töläp iki harydy almak bilen birlikde, siz gündelik durmuşda daşky görnüşiňize ajaýyp öwrülişik goşmagyň ajaýyp usulyna eýe bolýarsyňyz.

«1+1» aksiýasy näme?

«1+1» aksiýasy müşderiler üçin döwrebap egin-eşikleri halaýanlara elýeter bahadan hödürlenýän ajaýyp sowgatdyr. Gara bellikli önümleriň ählisinde «bir haryt alana ikinjisi sowgat» hökmünde berilýär. Indi siz artykmaç pul tölemezden halaýan egin-eşikleriňiziň sanyny iki esse köpeldip bilersiňiz!

«LC WAIKIKI-de» size näme garaşýar?

Çagalardan başlap, tutuş maşgala agzalarynyň ählisi üçin egin-eşikleriň dürli görnüşlerini siz «LC WAIKIKI» dükanyndan tapyp bilersiňiz. Erkekleriň we zenanlaryň iş we gündelik durmuşda öz stiline görä islän harytlary «LC WAIKIKI» dükanynda!

«1+1» aksiýasynyň peýdaly taraplary we aýratynlyklary

Tygşytlylyk: Aksiýanyň hödürleýän hyzmatyndan peýdalanyp, siz halan harydyňyzyň ikinjisini dolulygyna mugt alarsyňyz. Bu bolsa, şol bir wagtyň özünde saýlan harydyňyzyň ikisine eýe bolmak bilen birlikde, puluňyzy tygşytlamak üçin ajaýyp mümkinçilikdir!

Harytlaryň dürlüligi: Köýneklerden we aksessuarlardan başlap aýakgaplara çenli bu ýerde saýlamak mümkinçiligi ýokarydyr. Islendik pursatlar üçin siz gündelik durmuşda daş keşbiňizi isleýşiňiz ýaly özgerdip bilersiňiz.

Hil we stil: «LC WAIKIKI» ýokary hilli önümleri we häzirki moda ugurlary bilen giňden tanalýar. Satyn alan harytlaryňyz uzak wagtlap siziň göwnüňizden turar.

Stiliňizi döwrebap derejede özgertmegiň bu ajaýyp mümkinçiligini elden bermäň! «LC WAIKIKI» dükanyna geliň we «1+1» aksiýasynyň üsti bilen halaýan harytlaryňyzy saýlaň!

Salgysy: «Berkarar» söwda we dynç alyş merkezi, 3-nji gat.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: + 993 61 173641, + 993 61 176533.

Instagram: lcw_turkmenistan

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews