18-nji iýunyň täleýnamasy

SalamNews

18 Iýun, 2024

Hamal (21.03 — 20.04)

Bu gün Hamallar üstünlige beslener. Belki, munuň netijesinde işiňiz has tizleşer we gowulaşar. Öz häsiýetiňiziň mähirli taraplaryny ýakynlarňyza açyp görkezmek üçin gowy gün.

Sowur (21.04 — 20.05)

Bu gün Sowurlaryň durmuşynda käbir möhüm waka bolup biler. Ýanýoldaşyňyz bilen birnäme dürli meselelerde üýtgeşmelere gabat gelip bilersiňiz. Karara howlukmazlyk we täzeden ähli zady gözden geçirmek üçin amatly gün.

Jöwza (21.05 — 21.06)

Bu gün Jöwzalar işlerinde öňegidişlik gazanyp biler. Belki, pikirleriňiz hakykata geçirmeli bolanda şeýle netijeler çykar. Älemiň täsin energiýasyna ynanyp, herekete geçmek üçin gowy gün.

Seretan (22.06 — 22.07)

Şu gün Seretanlar başarnyklaryndan we ukyplaryndan peýdalanmaly bolarlar. Şeýle hem, maliýe ugurdan meseleleri çözmek üçin amatly gün. Size gelen pul mukdary bilen iş salyşmaly bolarsyňyz.

Eset  (23.07 — 23.08)

Esetler bu gün durmuşy hakda çynlakaý pikirlener. Gaty köp wagty boşuna sarp edýändigiňize düşünen bolsaňyz gerek. Düşünjäňize bil baglamak we hakykatdanam zerur zatlary özüňiz üçin mümkin boldugyça netijeli etmek üçin gowy gün.

Sünbüle (24.08 — 23.09) 

Bu gün Sünbüleler meýilnamalaryny üstünlikli durmuşa geçirmek üçin ähli mümkinçiliklere eýe bolar. Elmydama ýanyňyzda bolan adamlara söýgiňizi bermek üçin gowy gün. Energiýaňyzy güýçlendirmek üçin agşam dynç almak üçin ýörite wagt sarp etmek maslahat berilýär.

Mizan (24.09 — 23.10)

Mizanlar meýilnamalaryny we ideýalaryny durmuşa geçirmäge çalyşar. Belki, beýleki pikirlerden düýpgöter tapawutlanýan öz pikiriňizi goramaly bolarsyňyz. Durmuşyňyza gyzykly pursatlary getirip biljek syýahat etmäge gowy gün.

Akrap (24.10 — 22.11)

Bu gün Akraplar maşgala durmuşynda bagtly pursatlary başdan geçirip biler. Şeýle pursatlary has köp ýaşamaly. Muny nädip durmuşa geçirmelidigi barada pikir ediň. Sizi biynjalyk etmeýän güýmenje tapmak we oňa güýmenmek üçin gowy gün.

Kowus (23.11 — 21.12)

Kowuslar täze ylmy açyşlary edip bilerler. Belki-de, bu maglumatlar size ozal elýeterli däl ýaly görünýän maksatlary ýerine ýetirmäge mümkinçilik berer. Soraglara alan jogaplaryňyzy dogry ugurda ulanyp, öz başarnygňyzy açmak üçin gowy gün.

Jedi (22.12 — 20.01)

Jediler käbir maliýe üýtgeşmelere gabat gelip biler. Belki, puluňyz indi gaýdyp gelmek güýji bilen siziň üçin işläp başlar. Geljekde goşmaça girdeji getirjek bir zat satyn almak üçin gowy gün.

Daluw (21.01 — 20.02)

Daluwlar bilen käbir üýtgeşik pursatlar bolup biler. Belki, başarnyklaryňyz we ukyplaryňyz size täze mümkinçilikler açar. Älemiň iberýän alamatlaryna we maslahatlaryna üns bermek üçin gowy gün.

Hut (21.02 —20.03)

Bu gün Hutlar üçin duýgularyny dolandyrmak kyn bolar. Belki, hereketleriňiz ýiti we gödek bolar. Niýetleriňizi aç-açan yglan etmek üçin gowy gün. Siiň islegleriňiz we synanyşyklaryňyz sylaglanar.

Täleýnamalaryň umumy ugurlara esaslanyp döredilendigini we anyk wakalary ýa-da netijeleri çaklap bilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Olar diňe her günki umumy ugry görkezip, degerli maslahatlary berýär. Hemişe bolşy ýaly, şahsy düşünjäňiz we erkinligiňiz tejribäňizi kemala getirmekde möhüm ähmiýete eýedir.

Size ýakymly we şowly gün arzuw edýäris!

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews