17-nji iýunyň täleýnamasy

SalamNews

17 Iýun, 2024

Hamal (21.03 — 20.04)

Bu gün Hamal boldugyça maşgalasyna köp üns bermelidir. Belki, özüňiz gündelik meseleleri çözüp, sazlaşyk taparsyňyz. Maşgalaňyz we dostlaryňyz bilen bilelikde wagt geçirmek üçin gowy gün.

Sowur (21.04 — 20.05)

Bu gün Sowurlara öýde galmak we hiç bir işe başlamaga howlukmazlyk maslahat berilýär. Mümkin, siz şeýle etmek bilen öz ýanýoldaşyňyza kömek edersiňiz. Heniz ikinji taýyny tapmadyk Sowurlar üçin örän gowy gün. Daş-töweregiňize ünsli boluň!

Jöwza (21.05 — 21.06)

Şu gün Jöwzalara çynlakaý ösüş garaşýar. Ähtimal, energiýanyň güýjüni duýup bilersiňiz. Bu energiýany maşgala we şahsy gatnaşyklara sarp etmek üçin amatly gün.

Seretan (22.06 — 22.07)

Seretanlar ýoluň hakyky mümkinçiligi görmeli böleginde bolup bilerler. Belki, ünsüňizi jemläp, soň hemme zady netijeli çözersiňiz! Ähli zadyň netijeli bolmagy we hiç hili kynçylyksyz çözülmegi üçin şowly gün.

Eset  (23.07 — 23.08)

Esetler bilen bu gün belli bir derejede täsir etjek ýörite tanyşlyklary bolup biler. Belki durmuşyňyza rahat getirjek adama duşarsyňyz. Maşgalaňyz bilen rahat wagt geçirmek üçin gowy gün.

Sünbüle (24.08 — 23.09) 

Bu gün Sünbüleler iş maksatnamalaryny arkaýyn düzüp bilerler. Belki, uly geljegi bolan möhüm meseleleri çözmeli bolarsyňyz. Maşgala gepleşikleri we dostlukly gurşaw üçin amatly gün.

Mizan (24.09 — 23.10)

Şu gün Mizanlar üns merkezinde bolar. Ahmal, güýçli energiýa partlamasy şahsy durmuşyňyzda üstünlik getirer. Ýakynlaryňyzyň arasynda ýakymly gürrüňleri etmek üçin rahat gün.

Akrap (24.10 — 22.11)

Bu gün Akraplar olara kömek edýänlere üns bermeli. Belki-de, olara siziň kömegňiz gerek bolar. Maşgala durmuşyňyzda ýa-da ýakyn adamyňyzda täze bir zadyň sütüni açmak üçin gowy gün.

Kowus (23.11 — 21.12)

Kowuslar maşgala pudagyndaky meseleleri çözmeli bolup bilerler. Belki, hemişe bolşy ýaly, kabul eden kararlaryňyzy dogry ýola salar. Gowy keýp we söýgi bilen geçirmek üçin gowy gün.

Jedi (22.12 — 20.01)

Jediler bu gün maliýe pudagyndaky meseleleri çözmeli bolarlar. Mümkin, sizde oňyn we dostlukly garaýyş bilen kabul edilmeli bir mümkinçiligiňiz bolup biler. Maşgalaňyz bilen agşamlyk nahary edinmek üçin gowy gün.

Daluw (21.01 — 20.02)

Bu gün Daluwlar şahsy gatnaşyklarynda üýtgeşmeleri başdan geçirip biler. Belki, siz we ýoldaşyňyz täze umumy pikir tapyp bilersiňiz. Maşgalaňyz bilen geçirip, rahat duýmak üçin gowy gün.

Hut (21.02 —20.03)

Şu gün Hutlar iş meselesini ýatdan çykarmaly. Belki, dogry dynç almak hakda pikir etmelisiňiz. Maşgalaňyz bilen syýahat etmäge ýa-da tebigata çykmaga üçin gowy gün.

Täleýnamalaryň umumy ugurlara esaslanyp döredilendigini we anyk wakalary ýa-da netijeleri çaklap bilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Olar diňe her günki umumy ugry görkezip, degerli maslahatlary berýär. Hemişe bolşy ýaly, şahsy düşünjäňiz we erkinligiňiz tejribäňizi kemala getirmekde möhüm ähmiýete eýedir.

Size ýakymly we şowly gün arzuw edýäris!

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews