16-njy iýunyň täleýnamasy

SalamNews

16 Iýun, 2024

Hamal (21.03 — 20.04)

Bu gün Hamal özünde döredijilik hyjuwyny ýiti duýar. Elbetde, siziň garaýşyňyz siziň bilen iş salyşýanlaryň hemmesine ýetiriler. Möhüm kararlar üçin gowy gün.

Sowur (21.04 — 20.05)

Bu gün Sowur çynlakaý pikirlenmäge mejbur edýän ýagdaýlar bolup biler. Belki, bu ýagdaýda özüňizi alyp barşyňyza düşünmersiňiz. Wagtyňyzy alyp, oýlanyşykly karar bermek üçin gowy gün.

Jöwza (21.05 — 21.06)

Bu gün Jöwza nämede ünsi jemlemelidigini dogry kesgitlemeli. Karar gijikdirilip bilner, ýöne häsiýeti saklamakda bahasyna ýetip bolmajak tejribe gazanarsyňyz. Maşgalaňyz bilen söhbet etmek üçin gowy gün.

Seretan (22.06 — 22.07)

Bu gün Seretan gaty täsirjeň-impulsiw bolup biler. Bu gün mümkin boldugyça köp zat etmek isläp bilersiňiz. Gündelik işleri ýerine ýetireniňizde hem ünsli we seresap bolmak üçin gowy gün.

Eset  (23.07 — 23.08)

Bu gün Eset emosional tolgunyşy başdan geçirer. Ýygnan potensialyňyzy bildirmek isleseňiz, özüňizem şol tolkunda bolarsyňyz. Her dürli işler üçin gowy gün.

Sünbüle (24.08 — 23.09) 

Bu gün Sünbüle ajaýyp pikirler bilen püre-pür bolup biler. Belki, häzirki ýagdaýda tejribäňiz zerur bolar. Täze taslama ýa-da iş başlap we ösdürip boljak gowy gün.

Mizan (24.09 — 23.10)

Bu gün Mizan ýolbaşçylaryň ýa-da ýakynlarynyň basyşyny başdan geçirip biler. Belki, özüňizem bu ýagdaýdan belli bir wagt çetleşip geljegiňiz hakda pikir etmelidigiňizi duýarsyňyz. Täze taslamalary edinmek we ara alyp maslahatlaşmak üçin gowy gün.

Akrap (24.10 — 22.11)

Bu gün Akrap üçin adaty bolmadyk gün bolup biler. Belki käbir wakalar sizi tolgundyrar. Duýgularyňyzy töweregiňizdäki adamlar bilen paýlaşmak üçin gowy gün.

Kowus (23.11 — 21.12)

Bu gün Kowus hereketlerine we pikirlerine bolan ynamyny artdyryp biler. Belki, munuň netijesinde möhüm bir zat edip bilersiňiz. Islän zadyňyzy alýançaňyz ynamly bolmak üçin gowy gün.

Jedi (22.12 — 20.01)

Bu gün Jedi daşardan oňyn energiýa alyp bilerler. Belki täze iş meýilleşdiren zatlaryňyzyň hemmesini durmuşa geçirmäge kömek eder. Täze tanyşlar we täze mümkinçilikleri özüne çekjek üýtgeşmeler üçin gowy gün.

Daluw (21.01 — 20.02)

Bu gün Daluw iş bilen dynç alyş arasynda dogry deňagramlylygy tapmaly. Belki, siz gaty işli, şonuň üçin bir zat çalt çözülip bilinmez. Oňyn duýgulara erkin täsir etmek üçin gowy gün.

Hut (21.02 —20.03)

Bu gün Hut ünsli we pikirleri bir ýere jemlenen bolar, bu hem ähli zatlary tertibe salmaga mümkinçilik berer. Agşam, ýakynlaryňyz bilen tebigatyň goýnunda wagt geçirmegi unutmaň.

Täleýnamalaryň umumy ugurlara esaslanyp döredilendigini we anyk wakalary ýa-da netijeleri çaklap bilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Olar diňe her günki umumy ugry görkezip, degerli maslahatlary berýär. Hemişe bolşy ýaly, şahsy düşünjäňiz we erkinligiňiz tejribäňizi kemala getirmekde möhüm ähmiýete eýedir.

Size ýakymly we şowly gün arzuw edýäris!

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews