15-nji maýyň täleýnamasy

15 Maý, 2024

Hamal (21.03 — 20.04)

Bu gün Hamallar köp zatlar düşündirmeli bolarlar. Başgalara öwretmeli bolanyňyzda nägile bolup bilersiňiz. Esasanam adamlaryň hereketlerine sabyrly bolmak üçin gowy gün.

Sowur (21.04 — 20.05)

Bu gün Sowurlara söhbetleşmek üçin ajaýyp gün. Belki duşuşmaly bolarsyňyz. Gowy wagt geçiriň. Geljek hakda pikirlenmek we meýilnama düzmek üçin gowy gün.

Jöwza (21.05 — 21.06)

Bu gün Jöwzalar öýlerinde dostlaryna we ýakynlaryna garaşýar. Belki, bütin günüňiz oturylyşyga taýýarlyk görüp, aladada geçer. Dostlaryňyz arasynda şatlyk-şagalaňly agşama taýýarlanmak üçin gowy gün.

Seretan (22.06 — 22.07)

Bu gün Seretanlar köne dosty ýa-da jorasy jaň etmegi mümkin. Bu siziň bisabyrlyk bilen garaşýan telefon jaňyňyz bolup biler. Öz etrabyňyzdaky dostlaryňyza baryp görmek bilen güni tamamlap bilersiňiz.

Eset  (23.07 — 23.08)

Bu gün Esetler goşmaça pul gazanyp bilerler. Az mukdarda pul gazanyp bilersiňiz, ýöne bu mukdardaky puly hem köçede tapyp bolmaz. Işlemek we dynç almak üçin gowy gün.

Sünbüle (24.08 — 23.09) 

Bu gün Sünbüleler aklyny we aňyny doly herekete geçirmeli. Sizden intellektual iş etmegi haýyş edip bilerler. Işiňizi ýerine ýetirmek we gaharyňyzy getirýänlere üns bermezlik üçin gowy gün.

Mizan (24.09 — 23.10)

Bu gün Mizanlar döredijilik zehinini görkezip bilerler. Şeýle hem, intellektual iş bilen meşgullanmagyňyz mümkin. Açyk hyjuw-höwes üçin gowy gün.

Akrap (24.10 — 22.11)

Bu gün Akraplar toparlaýyn türgenleşiklerde özlerini görkezip bilerler. Belki, söweş sportlaryndan soň dostlaryňyz bilen wagt geçirmek zerurdyr. Toparlaýyn işlemek üçin gowy gün.

Kowus (23.11 — 21.12)

Bu gün Kowuslar bir taslamany ýa-da işi üstünlikli tamamlap bilerler. Belki, köp wagtdan bäri edýän ähli işleriňizi barlamak isleýärsiňiz. Dostlaryňyzyň ýa-da bir söhbetdeşiň agşamky duşuşygyna taýýarlyk görmek üçin gowy gün.

Jedi (22.12 — 20.01)

Bu gün Jediler öz pikirlerinde bulaşmaly däldir. Belki pikirleriňiz size güýç berer. Täze işiň jikme-jiklikleri barada oýlanmak üçin gowy gün.

Daluw (21.01 — 20.02)

Bu gün Daluwlar romantik agşamy meýilleşdirmeli. Uzak wagtlap ýatdan çykmajak dynç alyşyň jikme-jiklikleri hakda pikir eden bolmagyňyz mümkin. Ýanýoldaşyňyz bilen gürleşmek üçin gowy gün. Gündelik durmuşyň adatylygyndan nähilidir bir ýagdaýda aýrylmaly.

Hut (21.02 —20.03)

Hutlar bu gün açyk göwünli, hoşgylaw bolmaly. Belki, bu gün meýilleşdirilen syýahat gowy we aladasyz geçer. Sizi öňden gyzyklandyrýan meseleler hakda dostlaryňyz bilen gürleşmek üçin gowy gün.

Täleýnamalaryň umumy ugurlara esaslanyp döredilendigini we anyk wakalary ýa-da netijeleri çaklap bilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Olar diňe her günki umumy ugry görkezip, degerli maslahatlary berýär. Hemişe bolşy ýaly, şahsy düşünjäňiz we erkinligiňiz tejribäňizi kemala getirmekde möhüm ähmiýete eýedir.

Size ýakymly we şowly gün arzuw edýäris!

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews