15-nji iýunyň täleýnamasy

SalamNews

15 Iýun, 2024

Hamal (21.03 — 20.04)

Bu gün Hamal üçin arzuwlarynyň hasyl boljak güni. Elbetde, häzirki ýeten derejäňize çenli kyn ýollary geçensiň. Arzuwyňyza barýan ýolda ýardam beren adamlara sag bolsun aýtmak üçin gowy gün.

Sowur (21.04 — 20.05)

Bu gün Sowur her meselä döredijilikli çemeleşse has gowudyr. Meýilleşdiren zatlaryňyza ýetmek üçin mümkinçilikleriňiz iki esse artar. Bir göreniňizde jogapkärçiliksiz ýaly görünýän adamlary hem kabul etmek üçin gowy gün.

Jöwza (21.05 — 21.06)

Bu gün Jöwza hakykatdanam öz isleýän zadyny anyk kesgitlemeli. Elbetde, häzirki wagtda açylýan ähli meselelerde we taslamalarda üstünlik gazanarsyňyz. Iň uly taslamalary durmuşa geçirmek üçin gowy gün.

Seretan (22.06 — 22.07)

Bu gün Seretan ýakynlaryny ýakymly ertirlik we günortanlyk bilen geň galdyryp biler. Gowy bişirip biljekdigiňizi maşgalaňyz elmydama bilýärdi. Nahar taýýarlamak we çörek bişirmek temalaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin gowy gün

Eset  (23.07 — 23.08)

Bu gün Eset öz içki erkinligine bolan garaýyşlara ýiti reaksiýa görkezer. Özüňizem, ýakyn adamyňyz bar bolsa, onda onuň isleglerini göz öňünde tutmalydygyna düşünýärsiňiz. Gyzykly adamlar bilen söhbetdeşliklerden tejribe toplamak üçin gowy gün.

Sünbüle (24.08 — 23.09) 

Bu gün Sünbüle öz goldaw berýän adamlarynyň hormatyny gazanyp biler. Belki, uzak wagtlap beýleki adamlaryň arasynda bellendi. Görnükli şahsyýetleriň arasynda bolmak mümkinçiligini gazanmak üçin gowy gün.

Mizan (24.09 — 23.10)

Bu gün Mizan öz taslamalaryny iň ýokary nokadyna ýetirip biler. Belki-de, oňa ýakynlaşan ýaly yhlas bilen iň ýokarda durmagyňyz gerek. Öz instinktleriňizi ösdürmek üçin gowy gün.

Akrap (24.10 — 22.11)

Bu gün Akrap ünsli diňleýji bolmaly. Örän möhüm jikme-jiklikleri ýitirmezlik üçin seresaplylyk artykmaçlyk etmez. Täze mümkinçilikler we isleýşiňiz ýaly girdeji almak üçin gowy gün.

Kowus (23.11 — 21.12)

Bu gün Kowus internetde hat alyşsa işleri şowly bolar. Täze iş tapmak üçin hatda öýden çykmaly bolmagyňyzam mümkin. Täze taslama, täze tanyşlar üçin gowy gün.

Jedi (22.12 — 20.01)

Bu gün Jedi özüne tabşyrylan jogapkärçilikli işiň hötdesinden gelip başarar. Belki, uly umyt edeniňizde, özüňizi has gowy duýarsyňyz. Oýlanyşykly, ine-gana işjeňlik üçin gowy gün.

Daluw (21.01 — 20.02)

Bu gün Daluw tutanýerlilik we erjellik görkezmeli. Bu siziň üçin adaty bolman biler, ýöne özüňiz hereket etmelidigiňize düşünýärsiňiz. Energiýaňyzy dogry ugurda paýlamak üçin gowy gün. Mysal üçin, işlemek.

Hut (21.02 —20.03)

Bu gün Hut ömür boýy islän zatlarynyň özünde bardygyny ýatdan çykarmaly däldir. Öň muny duýmadyk bolmagyňyz mümkin, ýöne has içgin serediň! Içki sesiňizi diňlemek üçin gowy gün.

Täleýnamalaryň umumy ugurlara esaslanyp döredilendigini we anyk wakalary ýa-da netijeleri çaklap bilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Olar diňe her günki umumy ugry görkezip, degerli maslahatlary berýär. Hemişe bolşy ýaly, şahsy düşünjäňiz we erkinligiňiz tejribäňizi kemala getirmekde möhüm ähmiýete eýedir.

Size ýakymly we şowly gün arzuw edýäris!

 

 

 

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews